محصولات بهینه سنج

#

درباره ی بهینه سنج

پیشینه فعالیت های تخصصی شرکت مهندسي بهینه سنج به سال 1368 بر می گردد ، زمانی که گروهی از مهندسین برق و الکترونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان بر روی پروژه های مختلف کنترل صنعتی و ابزار دقیق مشغول فعالیت بودند. 10 سال بعد در سال 1378 ، با تاسیس شرکت مهندسی بهینه سنج ، دو زمینه شاخص از فعالیت های این گروه ، در قالب بخش خصوصی در این شرکت ادامه یافت : 1- طراحي و توليد تجهیزات پیشرفته کنترل حمل و نقل و ترافیک شهری 2- طراحي و توليد دستگاه هاي دقیق کنترل ابعادی و سنجه های الکترونیکی